+420 604 890 022  predseda@sskporuba.eu      
                           Sportovně Střelecký Klub Poruba, Skalka

Toto je jen základní poučení o chování na střelnici. Pro detailnější seznámení si prosím prostudujte "Provozní řád Střelnice Skalka" včetně všech příloh.

(dále je „klubu“)

I. STANDARDNÍ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

 1. PŘÍCHOD NA STŘELNICI

Příchod na střelnici začíná vstupem do „Bezpečného prostoru“ (v určeném prostoru), který slouží k uvedení zbraně do stavu, v jakém ji chce zákazník na střelnici mít z hlediska bezpečnosti.

 1. a) Skryté nošení zbraně
 • zbraň musí být skryta v pouzdře pod oděvem dle majitele zbraně;
 • zbraň může být skryta v přepravním pouzdře nebo zavazadle;
 • zbraň může být skryta v originálním nebo jiném příručním zavazadle k přenášení zbraní (kufříky, ledvinky, atd.);
 • náboje k takto nošeným zbraním mohou být u zbraně, v dalších zásobnících a v rychlonabíječích válce revolveru nebo v originálním a jiném balení nábojů;
 • z bezpečnostních důvodů a pro případ kontroly legálního držení zbraně na střelnici, je nutné mít prázdnou nábojovou komoru pistole (zásobník mimo zbraň), válce revolveru a nábojovou schránku pušky.
 1. b) Viditelné nošení zbraně
 • Zbraň může být v prostoru i mimo střelecké stanoviště nošena viditelně za splnění těchto podmínek:
  • krátká zbraň musí být výhradně v opaskovém nebo podpažním pouzdře;
  • zbraň nesmí být nabita nábojem v nábojové komoře (pistole, revolver, puška);
  • zbraň musí být bez zásobníku (pistole, puška) a bez nábojů ve válci revolveru;
  • zásobníky a rychlonabíječe mohou obsahovat náboje, ale jsou mimo zbraň.
 1. c) Obecné zásady manipulace se zbraní
 • se zbraní manipulujeme jenom na místě k tomu určeném;
 • manipulujeme-li se zbraní, prst určený ke zmáčknutí spouště držíme zásadně úplně mimo spoušť;
 • při manipulaci směřuje hlaveň zbraně zásadně do prostoru terčů střelnice;
 • mimo střelnici směřuje hlaveň do relativně bezpečného prostoru (mimo lidi a tak, aby následkem případného výstřelu došlo k co nejmenším škodám na majetku);
 • dbáme na to, aby se nám při manipulaci se zbraní nedostaly části těla před hlaveň (prsty při nabíjení, atd.).
 1. ČINNOST SE ZBRANÍ MIMO STŘELECKÉ STANOVIŠTĚ

Ve společných a veřejnosti přístupných prostorách střelnice (společenské místnosti, toalety, parkoviště, okop, střeliště, venkovní plochy střelnice) je možné manipulovat se zbraní jenom v „Bezpečném prostoru“  (v určeném prostoru). Výjimečně může povolit jiný prostor k manipulaci se zbraní Správce střelnice. Střelivo je možné kontrolovat, plnit do zásobníků a rychlo nabíječů nebo je jinak bezpečně ukládat, v žádném případě je však nedávat do zbraně.

 1. KRITICKÉ PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI

Za kritické porušení bezpečnosti se považuje nezpůsobilost k manipulaci, nebezpečná komunikace a nebezpečná manipulace či střelba.

3.1. Nezpůsobilost k manipulací se zbraněmi nebo ke střelbě

 • zřetelné ovlivnění alkoholem nebo jinými látkami;
 • zřejmé nezvládnutí koordinace těla (rovnováha, ovládání rukou, atd.) z jiných důvodů;
 • evidentní narušení sebeovládání (sebeovládání)

3.2. Nebezpečná komunikace

 • slovní nebo gesty vedené projevy násilí směrem k lidem přítomným v prostorách „klubu“ ;
 • tyto projevy vedené k sobě samému;
 • výše uvedené projevy k majetku přítomných osob nebo k majetku „klubu“.

3.3. Nebezpečná manipulace se zbraní a se střelivem

 • míření na osoby i nenabitou zbraní;
 • manipulace se zbraní a střelivem, kde je to zakázáno;
 • ohrožování sebe nebo jiných osob nebezpečnou manipulací se zbraní na střelnicích.

3.4. Nebezpečná střelba

 • výstřel jinam, než do prostoru terčů;
 • úmyslné poškozování zařízení střelnice střelbou;
 • výstřel v jiném prostoru, než je určeno provozním řádem střelnice.

 

II. ORGANIZACE STŘELBY

 1. Obecné podmínky pro střelbu ze zbraní podléhajících registraci

Střeleckých a dalších služeb „klubu“ může využít každý zájemce za splnění následujících podmínek:

 • zákazník (je-li držitelem zbraně) uvede v bezpečném prostoru svoji zbraň do jedné z výše uvedených variant držení a nošení zbraně (viz. kapitola I. bod 1., část a-b);
 • zájemce o střelbu stvrzuje svým podpisem v „Knize návštěv“ střelnice svoje seznámení s tímto předpisem a s jeho dodržováním, včetně akceptování bezpečnostního kamerového systému a ceníku „klubu“;
 • Zájemce o střelbu se prokáže platným dokladem (zbrojní průkaz nebo občanský průkaz, pas);
 • majitel zbraně podléhající registraci se vždy prokáže platným Zbrojním Průkazem a na požádání předloží průkaz zbraně ke každé přinesené zbrani;
 • děti od 10 do 15 let mohou na střelnici střílet, pokud jsou doprovázeny členem rodiny starším 18 let, který se prokáže jedním z výše uvedených dokladů;
 • zájemce o střelbu, který nevlastní zbrojní průkaz, využije vždy služeb instruktora střelby „klubu“ nebo jiného občana splňujícího podmínky dle zákona (zákon o zbraních a střelivu v platném znění – dále jen zákon);
 • instruktor seznámí zájemce o střelbu s hlavními pravidly bezpečnosti, prakticky mu předvede aktuální zásady střelby a dbá na bezpečné používání zbraně i střeliva, včetně bezpečné manipulace se zbraní
 • ze zapůjčených zbraní je možné střílet pouze originálním a správcem střelnice (správce střelnice ze zákona) dodaným střelivem;
 • zásady střelby na střelnici jsou uvedeny v kapitole II. bodu 2.;
 • platba za služby se realizuje bezprostředně po střelbě (využití služeb);
 • důvodem pro ukončení střelby či pobytu v prostorách klubu je kritické porušení bezpečnosti se zbraní, dále odmítnutí respektovat nebo i přes upozornění správce střelnice a funkcionářů klubu, nerespektování provozního řádu;
 1. Hlavní zásady střelby na střelnici
 • Veškeré činnosti na střelnici provádět v souladu s Provozním řádem (příprava zbraně, evidence, atd.);
 • informovat se na případné aktuální změny ceníku, provozního řádu a na akce;
 • půjčit si zbraň (nemá-li vlastní) nebo ochranné střelecké pomůcky, atd.;
 • osobní věci (např. zavazadla, bunda, atd.) si může odložit ve společenské místnosti nebo na stůl s terči;
 • informovat se na způsob ovládání terčů a využití dalšího materiálu (přelepky, fix, opora);
 • se zbraní se manipuluje výhradně na střeleckém stanovišti nebo „Bezpečném prostoru“
 • střelecké stanoviště mohou využívat maximálně 2 lidé, přičemž střílet může jenom jeden z nich, další je v této chvíli mimo střelecké stanoviště tak, aby střílejícího nerušil;
 • na střeleckém stanovišti se vede střelba převážně ve stoje, z jedné nebo oběma rukama, zpravidla s využitím pultu k odložení zbraně, dále s povinným použitím chráničů sluchu a případně s ochrannými brýlemi;
 • střelba ve stoje s tasením zbraně z pouzdra je možná po jejím schválení instruktorem nebo správcem střelnice, tento způsob střelby může praktikovat jen držitel Zbrojního Průkazu
 • střelba ve stoje s tasením zbraně z pouzdra je možná jenom, jde-li o pouzdro opaskové a zbraň je v tomto pouzdře umístěna na straně „střílející ruky“;
 • přenášet zbraň z jednoho stanoviště do druhého je možné jedině po schválení instruktorem střelby nebo správcem střelnice;
 • zbraň se přenáší do jiného stanoviště zásadně vybitá (s prázdnou nábojovou komorou, bez zásobníku a s otevřeným závěrem - válcem), za zvýšené pozornosti na směr hlavně;
 • při jakékoliv manipulaci ve střeleckém stanovišti musí střílející, za dodržení dalších bezpečnostních činností, dbát vždy na směr hlavně k terčům;
 • po ukončení střelby je nutné na střeleckém stanovišti zkontrolovat zda je zbraň vybitá, (s prázdnou nábojovou komorou, bez zásobníku a s otevřeným závěrem - válcem), při odnášní zbraně je třeba dbát zvýšené pozornosti na směr hlavně;
 • střílející zákazník sám odpovídá za bezpečnou manipulaci se zbraní;
 • po ukončení střelby zanechá zákazník zapůjčenou zbraň (nenabitou, hlavní k terči, závěr otevřen, bez zásobníku) a zbylé střelivo (ne v zásobnících, volně nebo ve standardní krabičce) na střeleckém stanovišti;
 • zapůjčené zbraně a nespotřebované střelivo odnese ze stanoviště instruktor střelby nebo správce střelnice;
 • mimo střelnici je zbraň přenášena skrytě nebo viditelně, viz. 1. a), b). (vlastní zbraň zákazníka – držitele Zbrojního Průkazu);
 • po ukončení střelby zákazník uhradí částku za využité služby;
 • při odchodu ze společenské místnosti si může držitel Zbrojního Průkazu a zbraně upravit v bezpečném prostoru zbraň do stavu v jakém ji chce dále držet nebo nosit.

 

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ K BEZPEČNOSTI U ZBRANÍ

1. Tři hlavní podmínky výstřelu

 • zbraň musí být nabita (zpravidla nábojem)
 • musí být natažen bicí mechanizmus (nebo je to součástí zmáčknutí spouště)
 • člověk musí zmáčknout spoušť (jde o rozhodující podmínku výstřelu)

2. Tři hlavní důvody nechtěného výstřelu

 • nebezpečná manipulace se zbraní (prst na spoušti, míření na lidi, atd.)
 • nebezpečná úprava zbraně (konstrukčních bezpečnostních prvků, aj.)
 • neznalost funkce nebo konstrukce zbraně (např. manipulace, technický stav, aj.)

3. Tři hlavní zásady bezpečnosti

 • prst mimo spoušť (je to nejúčinnější pojistka)
 • hlavní mířit do „bezpečného“ prostoru (výstřelem by vznikla nejmenší škoda)
 • nedostat část těla před ústi hlavně (např. při nabíjení, přesunu, atd.)

4. Tři hlavní mýty o zbraních

 • zbraně zraňují a zabíjejí (ne zbraně, ale lidé)
 • zbraň sama střílí kdy chce (viz. 3 podmínky výstřelu)
 • zbraň vystřelí při pádu nebo při čištění (konstrukční prvky to neumožňují)